load

Raport bieżący nr 16/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Pozytywna opinia Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 grudnia 2022 r. Rada Wierzyciel podjęła uchwałę, w której wyraziła pozytywną opinię co do projektu propozycji układowych Spółki obejmujących w swoich głównych założeniach :

1) Zaspokojenie pieniężne układowych wierzycieli obligacyjnych w wysokości 8,25% oraz dokonanie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje w kapitale zakładowym Spółki;

2) Zaspokojenie pieniężne wierzycieli zabezpieczonych, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem w wysokości 8,25% oraz dokonanie konwersji 39% tych wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Spółki;

3) Zaspokojenie pieniężne w wysokości 10,25% w zakresie wierzytelności sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego, któremu przysługuje wobec Spółki wierzytelność z tytułu kary umownej;

4) Zaspokojenie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa w wysokości 20%.

Przyjęta w projekcie propozycji układowych cena konwersji na jedną akcję wynosi 0,5 PLN. Według aktualnych szacunków Spółki konwersja przewidziana w propozycjach układowych Rady Wierzycieli zakładałaby emisję około 30,6 mln sztuk nowych akcji, przy liczbie 14 611 942 akcji istniejących obecnie.

Spłaty pieniężne, o których mowa w propozycjach miałyby nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Realna możliwość wykonania układu zgodnie z opisanymi wyżej propozycjami zależna jest od zawarcia pozaukładowych umów restrukturyzacyjnych z wierzycielami zabezpieczonymi (pozaukładowymi). Jako drugi warunek do zawarcia i wykonania układu, Spółka wskazała pozytywny wynik testu prywatnego wierzyciela w odniesieniu do wierzytelności publicznoprawnych.