load

Raport Bieżący nr 18/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (18/2018) Wykup Obligacji serii K na żądanie Emitenta

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) w dniu 3 kwietnia 2018 r. dokonał przedterminowego wykupu 60.000 Obligacji serii K o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych („Obligacje”).

Wykup Obligacji nastąpił za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Przedterminowy wykup Obligacji jest wynikiem skorzystania przez Emitenta z uprawnienia do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta. Celem wcześniejszego wykupu Obligacji jest zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Obligacji oraz zmniejszenie zobowiązań Emitenta wynikających z emisji papierów dłużnych.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.