load

Raport bieżący nr 2/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023) Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 5 czerwca 2023 r. doszło do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej z głównymi wierzycielami pozaukładowymi (dalej „Umowa Restrukturyzacyjna” lub „Umowa”). Umowa wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nadzorcę Sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej otwiera drogę do przyjęcia przez Spółkę całościowych propozycji układowych.

Umowa restrukturyzacyjna została zawarta z obligatariuszami posiadającymi obligacje zabezpieczone serii M, O oraz P (dalej „Obligatariusze Zabezpieczeni”) .

Na mocy Umowy Restrukturyzacyjnej wierzyciele posiadający obligacje serii M oraz P zobowiązali się wyrazić zgodę na objęcie przyszłym układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym części wierzytelności zabezpieczonych. W ramach układu restrukturyzacyjnego wierzytelności te zostaną zaspokojone w formie spłaty pieniężnej na poziomie 8,25% kapitału obligacji w terminie 3 miesięcy od otrzymania postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz w formie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje Spółki wyemitowane po cenie emisyjnej 0,5 PLN za jedną akcję.

Spółka zobowiązała się przy tym do dokonywania na rzecz Obligatariuszy Zabezpieczonych spłat z portfeli wierzytelności zabezpieczonych zastawami w okresie obowiązywania Umowy Restrukturyzacyjnej tj. do dnia 31 grudnia 2031 r.

W okresie obowiązywania Umowy Restrukturyzacyjnej Obligatariusze Zabezpieczeni zobowiązali się do niepodejmowania czynności egzekucyjnych z wyjątkiem wystąpienia przypadków naruszenia określonych w Umowie.