load

Raport Bieżący nr 31/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (31/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o podpisaniu przez Spółkę umowy z biegłym rewidentem UHY ECA AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisanym na listę na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115 („Biegły rewident”). Przedmiotem umowy zawartej przez Spółkę z Biegłym Rewidentem jest badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”