load

Raport Bieżący nr 34/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (34/2019) Częściowy wykup obligacji serii M

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym za-wiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2019 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami 150 sztuk obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 150.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 listopada 2017 roku.

Wykup 150 obligacji serii M, wynika z terminów wykupu obligacji serii M

wskazanych w „Warunkach Emisji Obligacji serii M” i nie ma charakteru przedtermino-wego wykupu.

„Warunki Emisji obligacji serii M” przewidują comiesięczne terminy wykupu części ob-ligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.