load

Raport bieżący nr 4/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Wpływ procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych na termin raportu rocznego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 5 października 2021 r. oraz do opublikowanego w dniu 13 maja 2022 roku raportu śródrocznego informuje, że kontynuuje współpracę z niezależnym audytorem PKF Consult w celu przeprowadzenia badania i uzyskania opinii związanej z przyjęciem sprawozdania finansowego jeszcze za rok 2020. Prace te oparte są o konsekwentnie dokonywaną poprawę i identyfikację wszystkich ujawnianych przez obecny Zarząd zastanych deficytów w procesach rachunkowo-sprawozdawczych, o jakich Spółka informowała także w raportach bieżących od końca III kwartału 2021 roku. Pomimo dużego zaangażowania ze strony Emitenta w te działania oraz przy udziale zewnętrznego dostawcy usług księgowych, proces badania wciąż natrafia w opinii audytora na konieczność wyjaśniania i ustalania kolejnych okoliczności i historycznych zapisów mogących mieć wpływ na możliwość oceny i zaopiniowania sprawozdania finansowego.

Kolejny etap prac nad badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, który miał zakończyć się na początku maja 2022 roku, pomimo realizacji przez Emitenta postulowanych wcześniej przez audytora zmian i korekt, został kolejny raz wydłużony ze względu na pojawienie się nowych uwag do przekazywanych uprzednio przez Spółkę dokumentów. W dniu 10 maja 2022 roku, po weryfikacji dostarczonego przez Spółkę sprawozdania finansowego, ze strony audytora sformułowano wymaganie wyjaśnienia szeregu kolejnych zagadnień wraz z informacją, iż audytor przewiduje możliwość kontynuacji prac nad badaniem poprzez analizę dostarczonego przez Spółkę materiału po 23 maja bieżącego roku.

Przedłużający się przebieg prac audytorskich wskazuje na niższy niż się spodziewano poziom czytelności wykonywanych operacji księgowych i kwalifikacji zdarzeń rzutujących na sprawozdawczość na przestrzeni roku 2020. W momencie obejmowania funkcji przez obecny Zarząd w dniu 01 września 2021 roku, powyższe okoliczności nie były możliwe do przewidzenia, ale mimo to, obecny Zarząd przy wsparciu Rady Nadzorczej oraz pod nadzorem Nadzorcy Sądowego nie ustaje w dążeniu do uporządkowania sytuacji sprawozdawczej Spółki i Grupy, realizując kolejne postulaty audytora i wymagane korekty.

Z powyższego jednak wynika, że nie jest możliwe utrzymanie wyznaczonego harmonogramu publikacji przez Emitenta kolejnego raportu rocznego za rok obrotowy 2021, dla którego bilansem otwarcia powinien być bilans zamknięcia roku 2020.