load

Raport Bieżący nr 47/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (47/2018) Częściowy wykup obligacji serii O

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2018 roku Emitent dokonał wykupu wraz z należnymi odset-kami 110 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 110.000 euro, wyemitowanym przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wykup 110 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w „Warun-kach Emisji Obligacji serii O” i nie ma charakteru przedterminowego wykupu.

Warunki Emisji obligacji serii O przewidują comiesięczne terminy wykupu części obligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia w dniu 28 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect.