load

Raport Bieżący nr 56/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (56/2018) Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wskazuje, iż skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 27/2018 w dniu 15 maja 2018 roku, a następnie skorygowany raportem bieżącym EBI nr 29/2018 w dniu 22 maja 2018 roku zawierał niepoprawne dane finansowe wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitent, tj. w bilansie jednostkowym i bilansie skonsolidowanym.

Różnice zostały wykryte w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018 rok. Biegły zweryfikował dotychczas stosowane przez Emitenta parametry wyceny pakietów wierzytelności i wskazał na konieczność wprowadzenia korekt wyceny pakietów wierzytelności.

Konieczność korekty wyceny pakietów wierzytelności jest wynikiem faktu, iż Emitent zaczął stosować międzynarodowe standardy rachunkowości, w związku z czym należało dokonać zmiany metody wyceny nabywanych portfeli wierzytelności, z metody wyceny według wartości godziwej na metodę skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).

Z uwagi na znaczącą liczbę omyłek dotyczących Bilansu jednostkowego i Bilansu skonsolidowanego, dla czytelnego obrazu przedstawione w załączonej korekcie raportu okresowego dane finansowe, zostały zaprezentowane w finalnej, prawidłowej wersji bez wyszczególniania poszczególnych pozycji.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn, które spowodowały konieczność dokonania korekty skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku i dołoży wszelkich starań, aby nie powtórzyły się one w przyszłości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.