load

Raport Bieżący nr 7/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (7/2018) Płatność odsetek od obligacji serii H

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 22 lutego 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii H. Tym samym w dniu 21 lutego 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii H.

Wypłata odsetek została dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (wypłata odsetek na rachunek maklerski Obli-gatariusza).

Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Warto-ściowych S.A.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.