load

Raport bieżący z plikiem 27/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (27/2018) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2018 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Trigon” lub „Akcjonariusz”).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon zawiadomił o zmianie udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Rozliczenie w dniu 27 sierpnia 2018 r. transakcji nabycia 565 akcji Spółki przez TTT Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, powodujące łącznego udziału głosów posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 1%, w odniesieniu do stanu wskazanego w zawiadomieniu z dnia 4 września 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału wynikającego z transakcji pakietowych fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadały łącznie 9 095 677 akcji Spółki, stanowiących 62,2482 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9 095 677 głosów w Spółce, co stanowi 62,2482 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wg stanu na 30 sierpnia 2017 r.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon posiadają łącznie 9 096 242 akcji Spółki, stanowiących 62,2521 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 9 096 242 głosów w Spółce, co stanowi 62,2521 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.611.942 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 14.611.942.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o których mowa powyżej