load

Raport bieżący z plikiem 3/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (3/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 18 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, w lokalu Kan-celarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królew-ska 23 nr lok. 1.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

4/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce