load

Raport bieżący z plikiem nr 24/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2020) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 28 października 2020 roku Emitent otrzymał od MM-Investments & Co sp. z o.o. („Zawiadamiający”) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) informujące, że w wyniku sprzedaży w dniu 23 października 2020 roku łącznie 770.505 akcji zwykłych na okaziciela Spółki: 450.000 akcji Spółki w transakcji pakietowej na rynku NewConnect oraz 320.505 akcji Spółki w transakcji na podstawie umowy cywilno-prawnej, łączny udział Zawiadamiającego zmniejszył się poniżej progu 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 4.066.262 akcji Spółki reprezentujących 27,83 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.066.262 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,83 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Zawiadamiający posiada 3.295.757 akcji Spółki reprezentujących 22,56 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.295.757 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.