load

Raport Bieżący z plikiem nr 43/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (43/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 17/2019.

Szczegółowo prezentacja danych finansowych, które podlegają korekcie również stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Komentarz Zarządu:

Korekta raportu za I kwartał 2019 roku [w konsekwencji korekty raportów za I, II, III, IV kwartał 2018 roku w celu porównawczym] wynika ze zmiany sposobu prezentowania wartości nabytych portfeli wierzytelności przez dostosowanie okresu, na który Emitent szacuje przyszłe odzyski.

Emitent dokonał zmiany krzywej ERC z 6 lat na 10 lat co spowodowało zmniejszenie wartości IRR i dokonanie odpisu aktualizującego w I kwartale 2019 roku. Celem korekty jest dostosowanie krzywej ERC do sposobu prezentacji danych przez największe międzynarodowe korporacje zarządzające portfelami NPL.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.