load

Raport Kwartalny nr 4/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 2/2022.

Poprawa i uzupełnienie raportu wynika z konsekwentnie wdrażanych prac odtworzeniowych obowiązków sprawozdawczych Emitenta prowadzonych przez obecny Zarząd. Spowodowało to możliwość uzupełnienia raportu o wcześniej brakujące elementy w raporcie skonsolidowanym, uzupełnienie raportu o wyniki Spółki Medius Office Collection s.r.o. a także poprawę poszczególnych pozycji raportowych w raporcie spółki dominującej.

Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, że w związku z przebiegiem prac nad badaniem sprawozdań finansowych za poprzednie lata, wraz z niezależnym audytorem PKF Consult prowadzi intensywne czynności, które mają służyć zamknięciu zarówno pracy sprawozdawczej za rok 2020 jak i w dalszej kolejności za rok 2021 (zamknięcie sprawozdania za rok 2020 będzie stanowiło bilansowy wynik otwarcia kolejnego roku sprawozdawczego). W opinii Zarządu i z przebiegu tych prac wynika, że w zakresie raportu za rok 2020 czynności te wchodzą w ostatni etap implementacji. Równoległe prowadzone są prace nad sprawozdawczością śródroczną, która także wymagała podjęcia działań naprawczych, o czym informował Emitent w Raporcie bieżącym ESPI nr 7 2021.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu