load

Raport nr 2/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Podpisanie porozumień w sprawie warunkowego rozwiązania umów zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym z Lumen Profit 14 NFIZW oraz z LUMEN Profit 22 NFIZW

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu, z Lumen Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności oraz z Lumen Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności („Fundusze”) reprezentowanymi przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”), porozumień dot. rozwiązania umów zlecenia zarządzania portfelami inwestycyjnymi Funduszy.

 

Wskazane wyżej porozumienia zostały zawarte w wyniku realizowanego procesu zbycia przez Fundusze wszystkich aktywów, którymi zarządzał Emitent, a tym samym obowiązujące dotychczas umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszy stałyby się bezprzedmiotowe.

 

Materializacja postanowień wskazanych wyżej porozumień, tj. rozwiązanie umów o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszy nastąpi z przyszłym, tj. nieokreślonym na moment niniejszego raportu dniem przelewu wszystkich pakietów wierzytelności należących do Funduszu na ich nabywcę („Data Przelewu”).

 

TFI niezwłocznie poinformuje Emitenta o nadejściu Daty Przelewu, zaś Emitent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie właściwym raportem bieżącym.

 

Ponadto Emitent zawarł z Funduszami porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu umowy cesji wierzytelności i posprzedażowego wsparcia nabywcy („Porozumienia w Sprawie Współpracy”). Porozumienia w Sprawie Współpracy maja charakter odpłatny i będą generowały przychody dla Emitenta do stycznia 2025 r.

 

Wejście w życie rozwiązania umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnym Funduszy zmniejszy przychody Emitenta w roku 2024 i n. Jednakże zmniejszenie przychodów z tytułu zarządzania portfelami inwestycyjnym będzie częściowo zrekompensowane przychodami z tytułu Porozumienia w Sprawie Współpracy. Wskazane wyżej zmniejszenie przychodów nie będzie miało wpływu na bieżącą płynność finansową Emitenta.