load

Raport nr 39/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski, z siedzibą w 30-040 Kraków, ul. Królewska 23 nr lok. 1.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w terminie późniejszym a nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczony zgodnie z art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.). O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w nowym terminie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”