load

Raport nr 5/2021 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2020 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 31 maja 2021 r. raportu rocznego za 2020 r. są trwające prace nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki przez firmę audytorską. W związku z powyższym raport roczny za 2020 r. zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”