load

Raport nr 9/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Akcjonariusza IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o zmianie udziału Towarzystwa w kapitale zakładowym Emitenta

i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaną w dniu 17 listopada 2023 roku transakcją zbycia akcji Spółki przez fundusz Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”), dla którego Towarzystwo pełni funkcję likwidatora.

W konsekwencji w/w zdarzenia Fundusz nie posiada akcji Spółki, a udział Towarzystwa w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.