load

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.kancelariamedius.pl; pod e-mailem iodo@kancelariamedius.pl; pod numerem telefonu 12 265 12 76; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej;

Cele i podstawa przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu świadczenia Państwu usług określonych w §3 w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”, tj:

  1. Udzielenia dostępu do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Administratora danych oraz relacji inwestorskich,
  2. Udzielenia nieodpłatnego dostępu do informacji:

a) Najczęściej zadawane pytania,

b) Porady dla osób zadłużonych,

  1. nieodpłatnego udostępnienia do wykorzystania wzorów pism:

a) zawiadomienie o zgonie dłużnika,

b) wniosek o wstrzymanie czynności windykacyjnych,

c) wniosek o rozłożenie długu na raty,

d) wniosek o zmianę danych kontaktowych,

e) umowa przystąpienia do długu,

f) pełnomocnictwo,

  1. możliwości kontaktu z Administratorem danych za pośrednictwem:

a) Formularza informacyjnego,

b) Wniosku o rozłożenie na raty,

c) Czatu z doradcą,

  1. nieodpłatnego korzystania z usługi „Kalkulator wydatków domowych”,
  2. możliwości aplikowania na aktualne oferty pracy za pośrednictwem zakładki Kariera poprzez przesłanie do Usługodawcy dokumentów aplikacyjnych, na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych oraz podmioty przetwarzające

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione np. dostawcom usług IT czy firmom call center, a także podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT czy firmom call center, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.